โครงการอู่เรือ บริษัท พีเอสพี มารีน

โครงการ : อู่เรือ บริษัท  พีเอสพี มารีน   

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะงาน : ออกแบบอู่ต่อเรือ โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 120 ล้านบาท