โครงการคลองลัดหลวง

โครงการ : คลองลัดหลวง

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ 

ลักษณะงาน : ออกแบบป้องกันตลิ่งพัง โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 12 ล้านบาท