โครงการออกแบบคันกั้นน้ำ โรงไฟฟ้าจะนะ

โครงการ : ออกแบบคันกั้นน้ำ โรงไฟฟ้าจะนะ 

สถานที่ตั้ง : อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้างคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ประมาณ 6 ตร.กม. 

โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 750 ล้านบาท