โครงการอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ

โครงการ : อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กรุงเทพ

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้าง และฐานราก เป็นอาคาร 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 36,809 ตารางเมตร

มูลค่างาน : 812 ล้านบาท