โครงการเครือโรงแรมเอเซีย

โครงการ : เครือโรงแรมเอเซีย

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ, พัทยา, รังสิต

ลักษณะงาน : ออกแบบคำนวณโครงสร้าง

มูลค่างาน : 600 ล้านบาท