โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จังหวันครราชสีมา)

โครงการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา)

สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้าง และฐานราก  

เป็นอาคารสูง 15 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย 23,000  ตารางเมตร    

มูลค่างาน : 827 ล้านบาท