โครงการโรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์

โครงการ : โรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์

สถานที่ตั้ง : จ.สมุทรปราการ 

ลักษณะงาน : สำรวจ และออกแบบเสริมความแข็งแรงของอาคารโรงงาน

มูลค่างาน : 20 ล้านบาท