โครงการอุโมงค์ขุนตาน

โครงการ : อุโมงค์ขุนตาน

สถานที่ตั้ง : ปากอุโมงค์ขุนตาน   จังหวัดลำปาง

ลักษณะงาน : สำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงของลาดเขา

มูลค่างาน : 60 ล้านบาท