โครงการโรงแรม มิราเคิล กิ่งแก้ว

โครงการ : โรงแรม มิราเคิล กิ่งแก้ว

สถานที่ตั้ง : ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบเสริมโครงสร้างอาคารเดิม 5 หลัง และควบคุมงานค่าก่อสร้าง

อาคาร 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงแรม และสถานที่จัดเลี้ยง

มูลค่างาน : 120 ล้านบาท