โครงการบ้าน พญ.เจรียง จันทรกมล

โครงการ : บ้าน พญ.เจรียง   จันทรกมล

สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านชิชา  ถนนพระราม 2

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก ตรวจโครงสร้าง และบริหารโครงการ

มูลค่างาน : 100 ล้านบาท