โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2 ) จังหวัดจันทบุรี

โครงการ : 1. บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2 ) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1

2 .บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2 ) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2

สถานที่ตั้ง : จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะงาน : 1. เจาะสำรวจดิน จำนวน 50 หลุม   2. เจาะสำรวจดิน จำนวน 64 หลุม