โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีแม่น้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ : พัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีแม่น้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง : ถนนเชื้อเพลิง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินลึก 80 เมตร จำนวน 8 หลุม และ 60 เมตร จำนวน 2 หลุม