บริษัทฯ มีคณะวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานและบริหารโครงการ ประกอบด้วยบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ได้แก่ วิศวกรโยธา สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาลที่มีประสบการณ์ และมีผลงาน ในการให้คำปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้าง เรามีผลงาน มากกว่า 1,000 โครงการเด่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
       เป้าหมายของงานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างคือ การควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง คุณภาพของงาน วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงการ การจัดการงานก่อสร้าง เราบริการด้วยใจ ดำเนินงานเหมือนบ้านของเราเอง
       นโยบายของบริษัทฯในการให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง เราจะยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินการเพื่อประโยชน์ของโครงการเป็นหลัก

       บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริการออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม, ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบ, ออกแบบฐานราก, เสาเข็มเข็มเยื้องศูนย์, เจาะสำรวจดิน, เจาะสำรวจชั้นดิน, ปรับปรุงคุณภาพความแข็งแรงดิน, ออกแบบเสาเข็ม, ออกแบบกำแพงกันดิน, งานฐานราก, เสาเข็มดินซีเมนต์, ซีเมนต์คอลัมน์ (cement column) โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ