บริษัทก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยวิศวกรผู้เริ่มก่อตั้งคือ รศ.เกษม เพชรเกตุ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกร สถาปนิก และนักวิชาการสาขาต่าง ๆ รวมตัวเพื่อให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม วิศวกรที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง ออกแบบซ่อมแซมอาคารทรุด อาคารร้าว อาคารวิบัติ ออกแบบป้องกันลาดตลิ่ง ออกแบบงานงานขุดลึก สำรวจพื้นที่ เจาะสำรวจดินด้านวิศวกรรม ทดสอบด้านวิศวกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บุคลากรของบริษัทประกอบด้วย ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ด้านออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิผล ประหยัด และปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทันกำหนดการ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พัฒนานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการออกแบบงานวิศวกรรม เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน ตลอดระยะเวลา ทางบริษัทฯได้ยึดมั่นในคุณภาพมาตราฐาน และความถูกต้อง จึงมีผลงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จมากกว่า 1,000 โครงการ

ขอบข่ายงานบริการของบริษัท

• งานสำรวจเบื้องต้นเพื่องานก่อสร้าง
• งานเจาะสำรวจและทดสอบดินด้านวิศวกรรม
• งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/ ความเป็นไปได้ของโครงการ
• งานออกแบบ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
• งานบริหารโครงการงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน อาคาร อุโมงค์ ท่าเทียบเรือ ทางรถไฟ ฯลฯ
• งานออกแบบถนน ถนนบนดินอ่อน เขื่อนกันดินพัง เขื่อนดิน อ่างเก็บน้ำ ฐานรากสนามบิน
• ออกแบบงานขุดลึกโดยใช้ CEMENT COLUMN ประกอบ
• ออกแบบป้องกันการพังของลาดตลิ่งโดยใช้ CEMENT COLUMN
• ออกแบบเสริมฐานรากของถนนดินอ่อนโดยใช้ CEMENT COLUMN
• ออกแบบแก้เสถียรภาพของทางลาดเชิงเขา โดยใช้ ANGCHORE IN ROCK, SOIL NAIL
• ออกแบบซ่อมแซมอาคารและงานโยธาทุกชนิด
• งาน Micro pile ซ่อมฐานรากอาคาร ซ่อมแซมอาคาร
• งานทดสอบด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
• งานป้องกันการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำ/ เขื่อนดิน
ผลการทดสอบดินต้องรับรองโดย วุฒิวิศวกรโยธา ตามพรบ. ควบคุมอาคาร

แผงผังองค์กร บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด