การออกแบบก่อสร้างอาคารเป็นการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานโครงสร้างและงานฐานราก ด้านวิศวกรรมระบบ อันได้แก่ วิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม มารวมกันให้ผสมผสานกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความต้องการของผู้อยู่อาศัย ให้ได้ครบประโยชน์ใช้สอย สะดวกสบาย ประหยัด และปลอดภัย เป็นการให้บริการได้อย่างครบด้าน ครบวงจร
       บริษัทฯ มีทีมงาน และบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง ด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล บริษัทมีประสบการณ์ และมีผลงาน ในการออกแบบก่อสร้างอาคาร โรงงาน บริษัท โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล อพาทเม้นท์ อาคารสูง ถนน สะพาน งานป้องกันน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ งานป้องกันงานขุดลึก และงานโยธาอื่น มามากกว่า 1,000 โครงการ มูลค่างานรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท
       นโยบายของบริษัทฯ ในการให้บริการการออกแบบการก่อสร้าง เราจะยึดถือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลัก ประหยัด ปลอดภัย ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการเป็นหลัก

       บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริการออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม, ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบ, ออกแบบฐานราก, เสาเข็มเข็มเยื้องศูนย์, เจาะสำรวจดิน, เจาะสำรวจชั้นดิน, ปรับปรุงคุณภาพความแข็งแรงดิน, ออกแบบเสาเข็ม, ออกแบบกำแพงกันดิน, งานฐานราก, เสาเข็มดินซีเมนต์, ซีเมนต์คอลัมน์ (cement column) โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ