งานทดสอบทางวิศวกรรมทุกอย่างมีความสำคัญต่อชีวิต และทรัพย์สิน ผู้ทำการทดสอบต้องยึกหลัก "วิชาการและหลักปฏิบัติ" เช่น ต้องยึด พรบ. ควบคุมอาคาร กฏกระทรวงต่างๆ มอก. เป็นต้น กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527 ) ออกตามพรบ. ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) กำหนดให้ผู้รับรองผลการทดสอบ เป็น "สถาบันที่เชื่อถือได้" ซึ่งหมายถึง ส่วนราชการหรือบริษัทเอกชน ที่ทั้งสองหน่วยงานนี้ ผลตรวจสอบต้องมีวิศวกรโยธา ขั้น "วุฒิวิศวกร, วย." ลงนามรับรอง (Certified) ผลทดสอบ

       บริษัท ให้บริการงานตรวจสอบความมั่นคงของอาคารเชิงลึก ตรวจสอบและออกแบบแก้ไขอาคาร อาคารทรุด อาคารร้าว ให้บริการเจาะสำรวจและทดสอบดินทางวิศวกรรม รับรองการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม ดำเนินการโดยวุฒิวิศวกร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร

       บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริการออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม, ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบ, ออกแบบฐานราก, เสาเข็มเข็มเยื้องศูนย์, เจาะสำรวจดิน, เจาะสำรวจชั้นดิน, ปรับปรุงคุณภาพความแข็งแรงดิน, ออกแบบเสาเข็ม, ออกแบบกำแพงกันดิน, งานฐานราก, เสาเข็มดินซีเมนต์, ซีเมนต์คอลัมน์ (cement column) โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ